7/07/2009

Happy Birthday

The former Richard Starkey, aka Ringo Starr (69), on July 7th.